Srinivas, Bhukya, V. A. Patil, Emmadi Venu, M. Hariprasath, Pooja Purushotham, Emani Rajeswari, Yerram Vasanth, et al. 2024. “Isolation, Purification and Identification of Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae”. International Journal of Economic Plants 11 (Feb, 1):032-037. https://doi.org/10.23910/2/2024.5076c.